Čo je európsky preukaz zdravotného poistenia?

Na čo slúži európsky preukaz zdravotného poistenia?

Bezplatný preukaz, na základe ktorého máte prístup k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v štátnych zdravotných zariadeniach, ak sa dočasne nachádzate v jednom z 28 členských štátov EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo Švajčiarsku, a to za tých istých podmienok a za rovnakú cenu (v niektorých krajinách bezplatne) ako osoby poistené v danej krajine.

Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) vydáva poskytovateľ vnútroštátneho zdravotného poistenia.

Dôležité upozornenie – európsky preukaz zdravotného poistenia:

  • nenahrádza cestovné poistenie. Nepokrýva súkromnú zdravotnú starostlivosť ani ďalšie náklady, ako napr. spätný let do vašej domovskej krajiny či náhradu strateného alebo odcudzeného majetku,
  • nepokrýva vaše náklady, ak do zahraničia vycestujete výslovne na účely vyhľadania lekárskej starostlivosti, nezaručuje bezplatné služby. Keďže zdravotné systémy sa v jednotlivých krajinách líšia, služby, za ktoré doma neplatíte, nemusia byť bezplatné aj v inom štáte.

Žiadosť o vydanie EPZP

O preukaz EPZP môžete požiadať zdravotnú poisťovňu, v ktorej ste poistený a ktorá zodpovedá za vaše náklady na zdravotnú starostlivosť.
Preukaz môžete získať prostredníctvom miestnej pobočky svojej zdravotnej poisťovne, keďže každý štát zodpovedá za výrobu a distribúciu preukazov na svojom území.

Čo môžem spraviť, keď mi miestna pobočka mojej zdravotnej poisťovne odmietne vydať Európsky preukaz zdravotného poistenia?

Ak požiadate o Európsky zdravotný preukaz, miestna pobočka vašej zdravotnej poisťovne je povinná vám ho vydať. Ak sa tak nestane a preukaz nie je okamžite k dispozícii, tak vám vydá dočasný náhradný certifikát. Ak tak neurobí, mali by ste sa môcť odvolať. Európska komisia môže poskytnúť informácie o tom, ako môžete presadzovať svoje práva a navrhnúť vám, aby ste sa najprv obrátili na Solvit, kde vám poradia ako podať sťažnosť.

Kto môže využívať preukaz?

Aby ste boli oprávnený mať preukaz, musíte byť poistený alebo krytý štátnym systémom sociálneho zabezpečenia v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo Švajčiarsku. Každý rodinný príslušník, ktorý vycestuje, má mať svoj vlastný preukaz.
Občania nečlenských štátov, ktorí legálne pobývajú na území Európskej únie a na ktorých sa vzťahuje štátny systém sociálneho zabezpečenia daného členského štátu, majú taktiež nárok na preukaz. Tieto osoby však nemôžu využiť svoj európsky preukaz zdravotného poistenia v prípade lekárskeho ošetrenia v Dánsku, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku a na Islande.
Upozornenie: ak sa presťahujete do inej krajiny a zmení sa tým obvyklé miesto vášho pobytu, mali by ste vo svojej novej krajine namiesto používania EPZP požiadať o registráciu do systému zdravotnej starostlivosti

Aké je obdobie platnosti preukazu?

Každá krajina má odlišné obdobie platnosti a najlepšie je preveriť obdobie platnosti, keď požiadate miestnu pobočku svojej zdravotnej poisťovne o vydanie preukazu.

Je zdravotná starostlivosť bezplatná?

V závislosti od právnych predpisov krajiny, kde sa zdržiavate, je zdravotná starostlivosť bezplatná alebo. ak je spoplatnená, preplatia vám ju. Ak musíte zaplatiť vopred, preukaz vám zaručuje, že peniaze vám v danej krajine vrátia alebo, ak refundačný postup nedokážete dokončiť, refundáciu vám poskytne miestna pobočka vašej zdravotnej poisťovne onedlho po návrate domov. Zdravotná starostlivosť sa poskytuje v súlade s právnymi predpismi navštíveného štátu. Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, akú zdravotnú starostlivosť a aké náklady kryje váš preukaz, obráťte sa na orgán zdravotnej starostlivosti danej krajiny.

Budem môcť použiť preukaz na zabezpečenie prevozu späť do vlasti, ak som mal/mala vážny úraz alebo by som závažne ochorel/ochorela?

Preukaz sa môže použiť na získanie ľahšieho prístupu k lekárskemu ošetreniu, ale nesúvisí s návratom domov. Preukaz vám nepomôže zabezpečiť bezplatný prevoz domov v prípade vážneho ochorenia alebo závažného úrazu. V takomto prípade potrebujete osobitné poistné krytie.

Čo môžete spraviť, keď vám miestna pobočka zdravotnej poisťovne odmietne vydať Európsky preukaz zdravotného poistenia?

Ak požiadate o Európsky zdravotný preukaz, miestna pobočka vašej zdravotnej poisťovne je povinná vám ho vydať. Ak sa tak nestane a preukaz nie je okamžite k dispozícii, tak vám vydá dočasný náhradný certifikát. Ak tak neurobí, mali by ste sa môcť odvolať.
Ak máte pochybnosti o svojich právach alebo potrebujete informácie o tom, ako zabezpečiť, aby vnútroštátne orgány vašej krajiny dodržiavali vaše právo na EPZP (Európsky preukaz zdravotného poistenia), obráťte sa na službu Vaša Európa – poradenstvo.

Čo mám robiť, ak počas mojej cesty alebo pred ňou zrazu zistím, že som prekaz zabudol/zabudla alebo stratil/stratila?

Ak si zabudnete alebo stratíte svoj preukaz, môžete požiadať svoju miestnu pobočku svojej zdravotnej poisťovne o zaslanie dočasného náhradného certifikátu faxom alebo elektronickou poštou. Ten vám zabezpečuje rovnaké nároky ako preukaz.

Čo môžete urobiť v prípade, že vám v zahraničí neuznajú EPZP?

Ak verejné orgány ktorejkoľvek krajiny EÚ (alebo Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska) neuznajú váš EPZP, môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu vo vašej domovskej krajine, aby kontaktovala lekára alebo nemocnicu v zahraničí.

Ak ani to nevyrieši váš problém, môžete požiadať o pomoc SOLVIT.

Zdroj Europa .eu

Porovnanie preukaz a poistenie

Európsky preukaz zdravotného poisteniaKomerčné cestovné poistenie
Kryje zdravotnú starostlivosť v štátnom zdravotníckom zariadeníKryje zdravotnú starostlivosť aj v súkromných zdravotníckych zariadeniach
Kryje zdravotnú starostlivosť podľa lokálnych podmienok (spoluúčasť pacienta, doplatky za lieky) Pokrýva všetky nevyhnutné náklady pri ošetrení, vrátane liekov, hospitalizácie
Nekryje prevoz naspäť na územie SR ani repatriáciu telesných pozostatkov Kryje prevoz naspäť na územie SR aj repatriáciu telesných pozostatkov
Neposkytuje asistenčnú pomoc Neobmedzená asistenčná služba
 Úhrada nákladov prebieha medzi zdravotnými poisťovňami  Lekár môže vyžadovať priamu úhradu nákladov za ošetrenie
Platí len v EÚ, v Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku Platí na celom svete, v krajine podľa výberu uzavretej územnej platnosti poistenia klienta